Informace - registr oznámení Obce Drahonice

Zakon_o_stretu_zajmuVítejte v registru oznámení Obce Drahonice

Zákon č.216/2008 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta  a místostarosta obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu (starosta obce) nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

  1. navštívit osobně evidenční orgán, kterým je starosta
  2. vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost (viz. odkaz v menu vlevo: Formulář žádosti o vstup nebo zde)

Písemná žádost musí obsahovat:

  1. jméno žadatele
  2. příjmení žadatele
  3. rodné číslo žadatele
  4. místo trvalého pobytu žadatele

Po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo - tyto údaje pak podle výše zmíněného zákona nesmí sdělit žádné další osobě!

Při uskutečnění přístupu do registru oznámení žadatel vyplní přidělené uživatelské jméno a heslo do přihlašovacího formuláře v levé části stránky pod hlavní navigací.

Po úspěšném přihlášení se vlevo na této stránce  v části Vaše menu uživateli zobrazí položka "Nahlížení do registru oznámení", která není pro obyčejného registrovaného uživatele viditelná!

Poučení pro žadatele:

Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7
  • poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.