Oznámení ministerstva ŽP

Vyvěšeno: 1.2.2013,    Sejmuto: 15.2.2013

OZNÁMENÍ
Do níže uvedeného posudku možno nahlížet v úředních hodinách na Obecním úřadě v termínu do 15.2.2013 a na Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, Česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP374.

POSUDEK  o vlivech záměru "V432 Kočín-Přeštice-zdvojení stávajícího vedení 400 kW"

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.