Stanovisko KÚ - Silnice I/22

Vyvěšeno: 1.3.2012, Sejmuto: 15.3.2012

Oznámení KÚ Jihočeského kraje - Odbor životního prostředí

"Silnice I/22 Strakonice - Vodňany" předání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Krajský úřad - Jihočeský kraj sděluje, že záměr "silnice I/22 Strakonice - Vodňany_ byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Na základě dokumentace,  posudku a vyjádření k nim uplatněných vydal krajský úřad podle § 10 citovaného zákona stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen "stanovisko"), které naleznete zde....
Do stanoviska lze nahlédnout také na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/eia, kód záměru JHC 546 nebo na www.kraj-jihocesky.cz (Krajský úřad, odbor životního prostředí, zeměděltví a lesnictví).