Závěrečný účet obce 2011

Závěrečný účet obce 2011

Hodnotící zpráva včetně příloh za rok 2011 Více
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2011 Více
Čerpání rozpočtu v roce 2011 Více
Přehled majetku obce a poskytnutých transferů obcí za rok 2011 Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha Obce Drahonice za rok 2011  Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha MŠ Drahonice za rok 2011  Více
Vyvěšeno:  10.02.2012
Sejmuto:    27.02.2012