Záměr - památky v katastru obce

Zveřejnění záměru obce Drahonice

zařadit do majetku obce drobné sakrální a kulturní památky nacházející se v katastrálním území obce Drahonice a Albrechtice s využitím zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

 

Lokalita, původ

Parcela číslo

Katastrální území

Druh pozemku

1

Socha sv. Václava u budovy Obecního úřadu z 1. poloviny 18. století

1383/5

Drahonice

Ostatní plocha

2

Kříž před návesní kaplí z roku 1853

1383/5

Drahonice

Ostatní plocha

3

Kaplička sv. Josefa nacházející se u silnice vedoucí z Drahonic směrem na Bavorov před domem čp. 73

1307/1

Drahonice

Ostatní plocha

4

Kaplička sv. Jana Nepomuckého nacházející se na konci obce Drahonice na rozcestí cest směrem na Písek a na Mladějovice

1366/2

Drahonice

Ostatní plocha

5

Kaplička sv. Vavřince u budovy Mateřské školky na rozcestí cest směrem do Albrechtic a do Vodňan

1380/10

Drahonice

Ostatní plocha

6

Křížek na rozcestí u autobusové zastávky Albrechtice ve směru na Vodňany

1238

Drahonice

Trvalý travní porost

7

Křížek před Kaplí sv. Jana Nepomuckého na návsi v Albrechticích

St. 84

Albrechtice

Zast.plocha a nádvoří

 

Obec vyzývá případné vlastníky jmenovaných objektů, aby se ke svému majetku přihlásili na OÚ Drahonice za účelem prokázání vlastnictví a případné dohody o zajištění trvalé péče o tyto stavby v budoucnosti. S objekty, ke kterým se do šesti měsíců nikdo nepřihlásí, bude dle zákona naloženo jako s „věcmi nalezenými“ a po schválení obecním zastupitelstvem přejdou do majetku obce včetně povinnosti údržby a ochrany.

Na úřední desce vyvěšeno dne:  26.5.2011

                             sejmuto dne:  28.11.2011

Ve shodném termínu byl záměr zveřejněn i na elektronické úřední desce.

 

…………………………………………                                              ……………………………………..

Zdeněk Liška, místostarosta obce                                        Václav Vokáč, starosta obce