Závěrečný účet obce 2010

Závěrečný účet obce 2010

Hodnotící zpráva včetně příloh Více
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2010 Více
Čerpání rozpočtu  Více
Přehled majetku obce za rok 2010 Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha Obce Drahonice  Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha MŠ Drahonice Více
Vyvěšeno:  14.04.2011
Sejmuto:    28.04.2011