Závěrečný účet obce 2009

Závěrečný účet obce 2009

Čerpání rozpočtu  Více
Hodnotící zpráva včetně příloh Více
Přehled majetku obce za rok 2009 Více
Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2009 Více
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha Obce Drahonice  Více

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a Příloha MŠ Drahonice Více